درون یک قفسم، آسمانم از سنگ است

تمام سهمم از اینجا هوای بی رنگ است

به لحظه های غم انگیز این غروب قسم

دلم برای لحظه ای، "زندگی"، تنگ است