گاهی گمان نمی کنی ولی می شود
گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود
گاهی هزار دوره دعا بی استجابت است
گاهی نگفته قرعه بنام تو می شود
گاهی گدای گدایی و بخت با تو نیست
گاهی تمام شهر گدای تو می شود…

این شعر از دو سال پیش تا حالا باعث خیرات زیادی برام شد 

تمام این می شود-نمی شود ها در یک واژه مختصر میشود

 توکل