باید توجه داشت از تاریخ 1394/06/14 شوراهای یاد شده به هیچ عنوان اجازه قانونی تشکیل جلسه نداشته و درصورت تشکیل جلسه به معنای مخالفت با حکم ولی فقیه خواهد بود.

الحمدلله