چـه خوش خیـــال است

فـــاصلــه را مــــی گویـم 

به خـــیــــالــش تـــو را ازمـــن دور کــرده ...

نــــمــی دانــد تــــوجــــایـت امـــن اســت.

ایــنــجــــا

مــــیــــان قلبــــــــــــــــــم ...