بسم الله الرحمن الرحیم 

" من"ی وجود ندارد

یکی از بزرگان گفته است: 

یه ذره منی آدم را ناپاک می کند، آن وقت من نمی دانم ما چگونه با این همه منیّت ادعای طهارت داریم.

Profiman@rayana.ir