پرستوی مهاجرم....چرا زلانه می روی؟

اگر زلانه میروی ...چرا شبانه میروی؟ 

قرار من شکیب من مهاجر غریب من ....

فدای غربتت شوم ..که مخفیانه میروی ....

کبوتر شکسته پر... مرا به همرهت ببر

چرا بدون همسرت ...زآشیانه میروی ؟