خدایا

کسی اینجا به یادش نیست که دنیا زیر چشماته

یه عمره یادمون رفته زمین دار مکافاته

فراموشم شده گاهی تواین دنیا چه ها کردم

که روزی باید از اینجا بازم پیش تو برگردم

خدایا وقت برگشتن یه کم بامن مدارا کن

شنیدم گرمه آغوشت اگه میشه منم جاکن