اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
{ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوآ أحد}
{ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوآ أحد}
{ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوآ أحد}
{ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوآ أحد}
{ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوآ أحد}
{ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوآ أحد}
{ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوآ أحد}

.
.
.
.
.
.
.
.
.

تـمـوم شـد عـزیـزان، نکته اش این بود که بلاخره چش برای یک بار هم شده به قران افتاد ، به همین سادگی در این ماه مبارک ثواب چندبـار ختم قـرآن رو بردی :)
قـبـول بـاشـه..الـــتـــمــاس دعـــا : ) !!××!!