هیس منتقدان، کم سوادند حرف نمی زنند

گاهی اوقات پیش میاد

الحمدلله