از مردم دنیا سوال جالبی پرسیده شد و هیچ کس جوابی نداد! سوال از این قرار بود:
نظر خودتان را راجع به راه حل کمبود غذا در سایر کشورها صادقانه بیان کنید!
وجالب اینکه هیچ کس جواب نداد !!
چون در آفریقا کسی نمیدانست غذا یعنی چه!
در آسیا کسی نمیدانست راه حل یعنی چه!
در اروپای شرقی کسی نمیدانست نظر یعنی چه!
در اروپای غربی کسی نمیدانست کمبود یعنی چه!
و در آمریکا کسی نمی دانست صادقانه و سایر کشورها یعنی چه؟؟

پی نوشت: آمریکایی ها 6 ماه فرصت دارند جامه صداقت به تن کنند، اگر اندازه این جامه باشند.