روی تیغه ای خون ریخته و آن را در قالب یخی قرار میدهند و در طبیعت رها میکنند.

گرگ آن را میبیند، خون را لیس میزند. یخ آب شده و تیغه زبان گرگ را میبرد.

گرگ خون بیشتری میبیند و تصور میکند شکار خوبی بدست آورده...

بیشتر لیس میزند و خون خود را میخورد...آن قدر از گرگ خون میرود که توسط خودش میمیرد.

و این کاری است که ماهواره با شما میکند...خودت خودت را میکشی

تصور میکنی گرگ دانایی هستی ولی تو قربانی یک سیستم کثیف شدی.

لقمه هایمان را حرام نکنیم. دجال را از خانه ها بیرون کنیم.

باسپاس از همسنگرمون ندای یک بسیجی عاشق