یکی از مزایای داشتن همسر چادری اینه..............


خانم چادری

خدایا شکرت هم بخاطر همسر چادری ام و هم بخاطر بارون، که هر دوشون از نعمتهای خوبت هستن