دریاست نبی و گوهرش فاطمه است
یکتاست علی و همسرش فاطمه است
با آن که پناه همه خلقست حسین
او هم به پناه مادرش فاطمه است

سید رضا موید

الحمدلله