همه فکر میکنند چون گرفتارند به خدا نمیرسند
اما چون به خدا نمیرسند گرفتارند........

گرفتاری