وارونه

اینجا دنیای واژه های وارونه است؛

جایی که"گنج" "جنگ" می شود!!!

"درمان" "نامرد"،"قهقه" "هق هق"!!!

اما "دزد" همان "دزد" است،

"درد" همان "درد" است،

"گرگ" همان "گرگ"...

آری دنیای واژه های وارونه،

دنیایی که "من" "نم" زده است...

وچه "سرد" است این "درس"زندگی...!!!

اینجاست که "مرگ" برای مان "گرم" می شود..

چرا که  "درد" همان "درد" است...