قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد

ایمان به جز از حب علی پایه ندارد

گفتم بروم سایه لطفش بنشینم

گفتا که علی نور بود سایه ندارد

غدیر 4

عید غدیر مبارک

پوسترهای زیبای عید غدیر در ادامه ... 

غدیر 3

غدیر 2

غدیر 1