خشنودی تنها در خاطری آرام خلاصه نمی شود

گاهی

تنها

 به یاد یک یار

خـشـنـــــــــودم

خشنودی