نماز لحظه ی پرواز عاشقانه ی ماست
شبیه یک سفر خوب با هواپیماست

مسافران گرامی همه سوار شوند
که قصد قربت او آخرین توقف ماست

و شرط اول پرواز عاشقانه، وضوست
وضو به منزله ی یک بلیت،یک ویزاست

خلوص نیت تو مثل باند پرواز است
مجوز حرکت،ذکر سبز «بسم الله» ست

حضور قلب من وتو شبیه یک خلبان
به فکر بردن این تن به عالم بالاست

رکوع ،شکل دو بال بزرگ و نیرومند
برای اوج گرفتن و ترک این دنیاست

وسجده شدت پرواز آدم خاکی است
و جاگرفتن دل در حریم خوب خداست

سلام آخر تو یک فرود جانانه ست
رضای حضرت حق هم فرودگاه شماست

خدا!  من از تو و از هدیه ی تو ممنونم
که یک تولد دیگر برای انسان هاست

نماز کوکدک
*خدیجه پنجی...« اللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج »