عرض کردمآقا بگذارید دستتان را ببوسم،دستشان را بوسیدم


با حالت گلایه عرض کردم آقاجان خاطرات من را مسخره می‌کنند، شما چیزی بهشان نمی‌گویید؟

*

 فرمودند از طرف من به مردم بگویید خاطرات هاشمی در رأس امور است. میزان خاطرات هاشمی است. پشتیبان خاطرات هاشمی باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد. ما هرچه داریم، از خاطرات هاشمی است، اصلا این خاطرات هاشمی است که اسلام را زنده نگه داشته است. حفظ خاطرات هاشمی از اوجب واجبات است

ما می‌خواهیم خاطرات هاشمی را به جهان صادر کنیم. من در میان شما باشم و یا نباشم، به همه شما وصیت و سفارش مىکنم که نگذارید خاطرات هاشمی را ناهلان و نامحرمان مسخره کنند. بدیهی است که همه مسلمین جهان باید تحت تأثیر خاطرات هاشمی قرار بگیرند، چراکه رمز پیروزى شما خاطرات هاشمی بود

حضرت امام پیش ازانقلاب بارهابمن گفته بودندکه من موافق انقلاب نیستم،حتی ایشان مخالف شعارمرگ برشاه بودند

 (خاطرات هاشمی،یکی دو سال آینده)