رودروایسی

یعنی وقتی می گن فلانی رودر بایستی داره ! .............. یعنی یکی از این گربه ها داره ؟؟؟؟؟؟؟؟ یا اینکه توانایی این کار رو داره؟؟؟؟؟؟؟

یکی جواب منو بده 

یه رفیق چاق دارم که بچه ها می گن فلانی رودروایسی داره 

وای خدای من یعنی اون چه دریه که رفیق من می تونه روش وایسه ، آخه اهل نگهداری گربه نیست که..........

D:

کی می تونه مشکل منو حل کنه