طرف رفت گزینش برا استخدام،
هر چی سوال دینی پرسیدند بلد نبود
مصاحبه کننده عصبانی شد گفت: بابا فاتحه که بلدی بخونی؟
طرف گفت: پنجشنبه ها میریم سر قبر بابام...مگه میشه بلد نباشم؟!
مصاحبه کننده گفت: خدا رو شکر، بخون
طرف با صدای یواش گفت: پِسپِسپِسپِسپِسپِس، خدا بیامرزتش!